Warning (2): preg_match(): No ending delimiter '/' found [APP/View/Layouts/default.ctp, line 59]

ROZHODNUTÍ SZIF v rámci dotačního programu 1.D. Podpora včelařství


Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 1 odst. 2 písm. a) a z) zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SZIF“), rozhodl podle § 2d odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1408/2013, v platném znění, a v souladu se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2022 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zásady“), t a k t o:

Po ověření Fond shledal, že na 636 892 zazimovaných včelstev lze poskytnout dotaci.

Pro výpočet dotace byla použita sazba ve výši 156,61 Kč na 1 zazimované včelstvo.

Sekretariát ČSV vyplatí dotaci 1.D. na účty jednotlivých ZO ČSV (a jednotlivě nečlenům) v nejkratším možném termínu po připsání finančních prostředků na účet sekretariátu.

TERMÍN výplaty a vyúčtování dotace 1.D. za rok 2022 je do 31.1.2023

Pozn.: Kontrolou SZIFu nebyly u našich členů zjištěny žádné závady, a proto přdpokládáme vyplacení dotace ve výše uvedeném datu na bankovní účty jednotlivých členů našeho spolku. Prosím překontrolujte si po výše uvedeném datu skutečnost připsání požadovaných finančních prostředků.

27.12.2022, Ing. Jiří Šturma

Zpět