Warning (2): preg_match(): No ending delimiter '/' found [APP/View/Layouts/default.ctp, line 59]

"POSTŘIKY" - Citace §§ 2,3,4,5,5a,6 Vyhlášky MZe č. 327/2012 Sb. v pl. znění o ochraně včel, zvěře, ...


Pro opakující se dotazy uvádíme platné znění:
§ 2

Pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) porostem navštěvovaným včelami

1. lesní porost se stromy a keři lesních dřevin, které kvetou, nebo se na nich vyskytuje medovice nebo mimokvětní nektar,

2. porost na pozemku ve venkovním prostředí mimo pozemek s lesním porostem, na jehož jednom čtverečním metru jsou v době ošetření průměrně více než dvě kvetoucí rostliny, včetně kvetoucích plevelů, navštěvované včelami,

b) medovicí sladká tekutina, kterou vylučují na povrchu rostlin některé druhy hmyzu a cizopasných hub,

c) mimokvětním nektarem sladká tekutina, kterou vylučují některé rostliny na řapících listů, na listech nebo palistech,

d) zvěří volně žijící druhy zvěře na pozemcích, mimo obory, bažantnice a zvěř ve farmovém chovu,

e) dalšími necílovými organismy

1. necíloví suchozemští členovci mimo včely (dále jen „necíloví členovci“),

2. necílové organismy, které trvale žijí v půdě,

3. necílové rostliny mimo vodní organismy,

4. necíloví suchozemští obratlovci mimo zvěř,

f) vodními organismy živočichové1) a rostliny1), které jsou svým životem odkázány výhradně na vodní prostředí,

g) svažitým pozemkem část pozemku se sklonem 3° nebo větším, svažující se směrem k povrchové vodě; část pozemku se nepovažuje za svažitou, pokud je od povrchové vody oddělena plochou širší než 25 m, která nemá sklon větší než 3° směrem k povrchové vodě.

Podrobnosti k ochraně včel

[K § 51 odst. 3, 4, 8 písm. c) zákona]

§ 3

Přípravek, který je podle rozhodnutí o jeho povolení označen jako zvlášť nebezpečný pro včely, nesmí být aplikován:

a) na porost navštěvovaný včelami,

b) na stromy a keře v květu, při výskytu medovice nebo mimokvětního nektaru, které navštěvují včely (dále jen „stromy a keře navštěvované včelami“).

§ 4

Přípravek, který je podle rozhodnutí o jeho povolení označen jako nebezpečný pro včely, smí být aplikován na porost navštěvovaný včelami pouze po ukončení denního letu včel, a to nejpozději do dvacáté třetí hodiny příslušného dne. Denní let včel je ukončen hodinu po západu slunce. Před ukončením denního letu včel smí být přípravek podle věty první aplikován na porost navštěvovaný včelami pouze poté, kdy teplota vzduchu klesne a zůstane pod 12 °C.

§ 5

(1) Přípravek, který je podle rozhodnutí o jeho povolení označen jako zvlášť nebezpečný pro včely, nebo přípravek, který je podle rozhodnutí o jeho povolení označen jako nebezpečný pro včely, může být v době, kdy včely létají, aplikován jen v takové vzdálenosti od

a) porostů navštěvovaných včelami,

b) stromů a keřů navštěvovaných včelami,

c) kvetoucích stromů a keřů,

d) části stromů s výskytem medovice nebo mimokvětního nektaru a

e) stanoviště včelstev,

která s ohledem na způsob aplikace přípravku, použitý mechanizační prostředek a sílu a směr větru zaručuje, že aplikovaný přípravek na ně nedopadne. To platí obdobně pro výsev osiva nebo sázení sadby ošetřených přípravkem, který je podle rozhodnutí o jeho povolení označen jako nebezpečný nebo zvláště nebezpečný pro včely.

(2) Hrozí-li nebezpečí zasažení porostů navštěvovaných včelami, létajících včel nebo stanovišť včelstev při aplikaci biocidních přípravků nebo látek používaných podle jiného právního předpisu2), kdy tyto prostředky nebo látky mohou včelám škodit, jde o okolnosti, za nichž použití těchto prostředků nebo látek je nebezpečné.

§ 5a

Je-li aplikován přípravek, směs přípravků nebo směs přípravku s pomocným prostředkem nebo hnojivem, musí být mezi dvěma aplikacemi dodržen minimální interval 12 hodin; tím nejsou dotčena ustanovení § 3, 4 a § 5 odst. 1. Minimální interval 12 hodin mezi dvěma aplikacemi nemusí být dodržen, je-li aplikován pouze přípravek, který podle rozhodnutí o jeho povolení není označen jako nebezpečný nebo zvlášť nebezpečný pro včely.

§ 6

Průměrný počet kvetoucích rostlin v porostu včetně kvetoucích plevelů k posouzení, zda jde o porost navštěvovaný včelami, se zjišťuje v pásech rovnoměrně rozvržených, 1 m širokých a 100 m dlouhých; na plochách do 10 ha na pěti místech, na plochách 10 ha a více na deseti místech. Jsou-li podstatné rozdíly v zakvétání částí porostu, posuzuje se každá tato část samostatně.

Zpět